REGULAMIN

REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu

(www.biblioteka.grabowiec.pl)

§1

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:

  a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),

  b) wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

 4. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno – prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników,  nie może wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.

 5. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami- literowymi i cyfrowymi- wskazującymi na podział czytelników wg. wieku i zajęcia.

 6. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji Czytelników oraz ich poprawienia.

 7. Administratorem ewidencji czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu.

 8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekunowie prawni.

 9. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 10. Czytelnik może wypożyczać książki po okazaniu legitymacji lub dowodu osobistego.

 11. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.

 12. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2

KAUCJA

 1. Kaucję od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Grabowiec,

  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek lub innych materiałów bibliotecznych np.  audiowizualnych.

 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować Bibliotekę o swym zamiarze najpóźniej na 3 dni przed terminem wycofania.

 3. Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody własne Biblioteki.

§3

WYPOŻYCZANIE 

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczać 4 książki (tytuły), w tym: lektury szkolne na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt. 1 terminem jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 4. Rezerwacji książek można dokonać za pomocą Internetu, wchodząc na stronę Biblioteki (www.biblioteka.grabowiec.pl).

 5. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysokość opłaty reguluje aktualnie obowiązujący cennik.

 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.

 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, udziela wskazówek do korzystania z katalogu.

 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§4   

POSZANOWANIE I ZABEZBIECZANIE KSIĄŻEK 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za książki zgubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Jeżeli książka posiada oprawę introligatorską, od kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg. aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 3. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. Za zagubiony lub uszkodzony jeden z tomów dzieła, pobiera się należność za całe dzieło, pozostałe tomy stanowią nadal własność biblioteki.

§5   

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK 

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad czas określony w §3 pkt. 1 otrzymuje pierwsze upomnienie. W przypadku braku zwrotu książek Biblioteka wysyła wezwanie ostateczne. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie biblioteka pobiera opłatę wg. aktualnie obowiązującego cennika.

 2. Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek wg. aktualnie obowiązującego cennika.

 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

SKARGI I WNIOSKI 

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§7
PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo ,a w szczególnie dramatycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu.

 2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik.

 3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013 r.