REGULAMIN

REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu

(bibliotekagrabowiec.pl)

§1

Prawo korzystania

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów mają osoby zameldowane na terenie Polski.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien: 

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL,

b) zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno – prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników.
  nie mo
  że wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer identyfikacyjny.
 3. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych
  w ewidencji Czytelników oraz ich poprawienia. 
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekunowie prawni. 
 5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły. 
 6. Konto czytelnicze zostaje anulowane, jeśli czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 5 lat.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki po okazaniu legitymacji lub dowodu osobistego. 
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.

§2

Informacja o przetrzymywaniu danych osobowych

 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85 poz. 539
  z pó
  źn. zm.),
 2. Dane osobowe.
  Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporz
  ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep
  ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu, ul. Rynek 6, 22-425 Grabowiec.
  2) Czytelnik mo
  że skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .

3) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest przepis prawa: Ustawa
z dn.27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2) oraz art. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli
świadczenie usług.
4) Dane osobowe przetwarzane s
ą wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem ze zbiorów i usług biblioteki.
5) Podanie danych osobowych nie jest obowi
ązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz jej usług będzie niemożliwe.
6) Dane b
ędą przechowywane do czasu realizacji celów określonych w pkt. 4 klauzuli informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
7) Administrator dane osobowe Czytelnika mo
że udostępnić innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych do odbioru Czytelnikowi danych.
8) Czytelnik ma prawo
żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9) W zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych Czytelnika przez Administratora przysługuje Czytelnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§3

Kaucja

 1. Kaucję od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Grabowiec,

b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek lub innych materiałów bibliotecznych np.  audiowizualnych.

 1. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować Bibliotekę o swym zamiarze najpóźniej na 3 dni przed terminem wycofania.
 2. Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody własne Biblioteki.

§4

Wypożyczanie

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dorosłych, 3 książki na okres 4 tygodni z księgozbioru dla dzieci oraz 1 tytuł audiobuka na okres 2 tygodni, a także czasopisma w liczbie 3 na okres 1 tygodnia., w tym: lektury szkolne na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt. 1 terminem jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. 
 4. Rezerwacji książek można dokonać za pomocą programu
  bibliotecznego MAK+ wchodz
  ąc na stronę Biblioteki link: https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=851.
 5. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysokość opłaty reguluje aktualnie obowiązujący cennik.
 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i korzystania z katalogów.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.


§5

Poszanowanie i zabezpieczanie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną
  i dobrem kultury narodowej, powinien te
  ż zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za książki zgubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Jeżeli książka posiada oprawę introligatorską, od kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg. aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. Za zagubiony lub uszkodzony jeden z tomów dzieła, pobiera się należność za całe dzieło, pozostałe tomy stanowią nadal własność biblioteki.


§6

Przetrzymywanie książek

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad czas określony w §3 pkt. 1 otrzymuje pierwsze upomnienie. W przypadku braku zwrotu książek Biblioteka wysyła wezwanie ostateczne. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie Biblioteka pobiera opłatę wg. aktualnie obowiązującego cennika.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§7
Przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Wypożyczalni można zgłaszać bezpośrednio lub drogą korespondencyjną do Dyrekcji Biblioteki.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo ,
  a w szczególnie dramatycznych przypadkach na sta
  łe pozbawiony praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik. 
 4. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 5. W przypadku spraw nie objętych mniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.